ژنرال خردسال جنگ چه می کند

شهید نیوز خبرگزاری شهدای ایران نوشت: نام شهید محمدرضا رفیعی در تاریخ ماندگار شده بود که این شهید بعد از سالها از زنده بودن خود خبر داد و با حفظ جایگاه خود به عنوان کم سن ترین بسیجی دفاع مقدس هم اکنون مشغول فعالیت است

Www.shohadayeiran.com/fa/news/104260

بله بله بله قطعا محمدرضا رفیعی زنده است نامش در تاریخ جنگ جاودانه شد

محمدرضا رفیعی