محمدرضا رفیعی

شبکه افسران جنگ نرم- خردسال ترین و کهنسال ترین نیروی نظامی جنگ جهان ایرانی هستند

حاج قربان نوروزی 105 ساله پیرترین و محمدرضا رفیعی 9 ساله جوان ترین فرد نظامی جنگ درجهان بودند