خردسال ترین ژنرال دفاع مقدسدفاع مقدس

Holy Defense

دفاع مقدس″ دفاع پاک بود” دفاع پاکها از پاکی ها بود” مفهوم مجاهدت وپیروزی در جنگ برای من معنایی غیر مادی داشت که صرفاٌ انگیزه های ملی وعرق وطنی نبود و لیکن آرمان من وهمرزمانم بالاتر از خاک بود. دفاع از هویت وفرهنگ ارزشها وباورهایی که راه تعالی ومعنوی خود را جستیم که راه روشن آینده جهان را رقم زدیم که حکومت واحد جهانی مهیا شود که امروز راهیان راه ما در منطقه و به تدریج در سراسر جهان بیدار شدند وبر علیه ظالمان مبارزه می کنند زیرا تا ظلم است مبارزه است! این فرهنگ متعالی نهادینه شده وعینیت یافته والگوساز شده است, بطور مثال نیروها ی داوطلب و رزمندگانی که در لیبی حتی بدون آموزش نظامی جنگیدند بلاشک از من وهمرزمانم الگو گرفتند وکسانی که بر علیه مستکبران ستمگر به پا خواسته اند تاثیر گرفته از حرکتهای من وهمرزمانم است که وجدان خواب مردم را در سراسر جهان بیدار کرد ! آری این نهال وجوانه وبهار از روش همرزمان من و تفکر امامشان, رئید وجوانه زد والهام بخش شده است که بزودی ودر آینده نزدیک هدف نهایی ما تحقق پیدا خواهد یافت! هرکس بر علیه ظلم وظالم مبارزه کند سختی وتلاش ورنج خواهد داشت که اگر مانند رزمندگان دفاع مقدس که حقیر کمترینشان هستم, با عشق و هدفدار و باانگیزه معنوی وقوی و با روحیه بالا مستمر باشد، پیروزی قطعی را نصیب خود خواهد کرد و آرمانش تحقق می یابد! اسلام دست بالا را دارد و برتر بالاتر می شود! وباطل وفریبکار رسوا می شود، آری شهدای همرزم من، آرمانشان شهادت بود و با آرزوی قدسی به خلوص وکمال روحی ومعنوی رسیده بودند وامروز دنیا به واقعیت آنان رسیدند زیرا نیرو وسرمایه ایمان برتر از هر قدرت وتجهیزات وامکانات وتوان جسمی ورزمدیده که با انگیزه های غیر معنوی وارد شوند . شکستشان حتمی است , حقیر که کمترین وته صف ایرانی ولایتی قرار گرفتم ریز می بینمشان وبا صدای بالا و بلند به هر زبان دنیا، با زبان آدمیزاد با صدای رسا می گویم : ای دشمن بدان وآگاه باش و بفهم و از خواب زمستانیت بیدار بشو که تو ضعیف وتو خالی هستی, که جز تسلیم چاره ای نداری! لیکن اگر اظهار ندامت کنی مورد رئوفت اسلامی قرار خواهی گرفت وگرنه پشیمان خواهی شد و با رستاخیز مردم سراسر جهان از بین خواهی رفت!The resurrection of the unjust oppression is not stable and will be destroyed