بعد از یه عمر زندگی فهمیدم نداشته ها رو باید خاک کرد داشته ها رو باید برد زیر گل باید جور دیگه ایی دید !؟ باید جور دیگه ایی نفس کشید !؟

 

باید آب و آتش در دستانت باشند

.

.

.

جملات آموزنده

.

.

.

باید اشک کودکی رو مقدس دانست نه حرف چند گزافه گو را

.

.

.

جملات آموزنده

.

.

.

باید خود بود و با خود ماند

.

.

.

جملات آموزنده

.

.

.

در عین بزرگی ، کوچکی ای فلک گردان ، باشد که با تمام بزرگیت احساس کوچکی نکنی چرا که اینجا بن بستی بزرگ است برای خواستن و نخواستن خود

.

.

.

جملات آموزنده

.

.

.

امان از لحظه ایی که لحظه بایستد و صدای نفس کشیدنت خاکستر کند آتش دلت را

.

.

.

جملات آموزنده

.

.

.

همیشه باش و بر خود بودن اصرار کن ، اصل زندگی این است که بدانی هر لحظه زیبایی بیشتری در کنارت هست و اگر نادانی بیشتری بخواهی کاستی بزرگی در خود خواهی بود و اینجا پایانت است

.

.

.

جملات آموزنده

.

.

.

می خواستم بمانم رفتم می خواستم بروم ماندم نه رفتن مهم بود و نه ماندن مهم من بودم که نبودم…